MenüMenü
Logo

Foal Registration Dates in the Netherlands and Belgium

The foal inspections in the Netherlands and Belgium are just around the corner.

Register your horses for the foal inspections. It is also possible to register mares without foals for inclusion in the studbook. Take advantage of the opportunity to register your horses at an official event. You will receive a linear description of your horses, enabling you to utilize the Oldenburg breeding program in the future. There is also the possibility that mares with their first foal may receive a premium. Foals have the chance to earn a premium title or be honored as elite foals if they are of exceptional quality. Foals can be selected for the Elite Foal Inspection in the fall on October 5th in Vechta at the foal inspections.

The following official dates are offered:
July 10th:
Johann & Ann Verrezen-Rutten, Goorstraat 61, 2470 Retie
July 10th: QC Stables, Beeldstraat 15, 9100 Sint-Niklaas (BEL)
July 11th: Reesink Horses, Molenweg 12, 7151 HA Eibergen
July 11th: Angelique Swinkels-Schenkelaars, T Hof 2, 5737 PA Lieshout

You can register your foals online for the foal inspection via your OL/OS account.

A veterinarian will be present at the foal inspections in the Netherlands to chip the foals.

For the registration of mares without foals at foot, please submit the life number and pedigree.

Do you reside in Belgium? Then your foal must be chipped and sketched by a BCP veterinarian. This does not necessarily need to be done before the foal inspection and functions as follows:

The Oldenburg Studbook provides BCP with a file containing the life number, sex, date of birth, and lineage details of the foal (from the normal birth notification), plus:

  1. Facility number (code for the location),
  2. BCP ID number. Information on where to find these can be found in Annex 6,
  3. Identifier number. This is the code of the identifier (a veterinarian registered with BCP) who will need to come to register the foals.

We require this information from every Belgian breeder.

A camera team will also be present in St. Niklaas to film the foals, allowing for the possibility to order videos of the foals.

For questions or registrations, please contact:

Inge Workel, phone +49 4441 9355-61 or workel.inge@oldenburger-pferde.com
Amelie Hemsteg, phone +49 4441 9355-48 or hemsteg.amelie@oldenburger-pferde.com

NL  De veulenkeuringen in Nederland en België staan voor de deur.

Registreer uw paarden voor de veulenkeuringen. Het is ook mogelijk om merries die nog geen veulen hebben aan te bieden voor registratie in het stamboek. Maak van de gelegenheid gebruik en laat je paarden registreren op een officieel evenement. Je ontvangt een lineaire beschrijving van je paarden, waarmee je in de toekomst het Oldenburger aanparingsprogramma kunt gebruiken. Er bestaat ook de mogelijkheid dat merries die voor het eerst een veulen krijgen, een premie ontvangen. Veulens maken kans op een premietitel of kunnen worden geëerd als eliteveulen als zij van uitzonderlijke kwaliteit zijn.   Op de veulenkeuringen kunnen veulens geselecteerd worden voor de Elite-Veulenkeuring in de herfst op 5 Oktober in Vechta.

De volgende officiële data worden aangeboden:
10. Juli:
Johann & Ann Verrezen-Rutten, Goorstraat 61, 2470 Retie 
10. Juli: QC Stables, Beeldstraat 15, 9100 Sint-Niklaas
11. Juli: Reesink Horses, Molenweg 12, 7151 HA Eibergen 
11. Juli: Angelique Swinkels-Schenkelaars, T Hof 2, 5737 PA Lieshout 

U kunt uw veulens online voor de veulenkeuring aanmelden via de OL/OS account.

Op de veulenkeuringen in Nederland zal een dierenarts aanwezig zijn om de veulens te chippen.

Voor stamboekopname van merries die nog geen veulen bij voet hebben, graag even het levensnummer en de pedigree doorsturen.

Woont u in België? Dan dient uw veulen gechipt en geschetst te worden door een BCP dierenarts. Dit hoeft niet noodzakelijk voorafgaand aan de veulenkeuring te gebeuren en functioneert als volgt:

Het Oldenburger Stamboek levert BCP een bestand met het levensnummer, geslacht, geboortedatum en afstammingsgegevens van het veulen (uit de normale geboortemelding) plus:

  1. Inrichtingsnummer (code voor de locatie),
  2. ID BCP nummer.  Informatie waar deze gevonden kunnen worden zie bijlage 6,
  3. Nummer van de identificeerder. Dit is de code van de identificeerder (bij BCP aangesloten dierenarts) die naar u zal moeten komen om de veulens te registreren.

 Deze informatie zijn we van elke belgische fokker nodig. 

In St. Niklaas zal tevens een camerateam aanwezig zijn om de veulens te filmen, zodat het mogelijk is videos van de veulens te bestellen.

Voor vragen, of aanmeldingen graag contact opnemen met:

Inge Workel, telefoon +49 4441 9355-61, workel.inge@oldenburger-pferde.com
Amelie Hemsteg, telefoon +49 4441 9355-48, hemsteg.amelie@oldenburger-pferde.com

FR Les inspections de poulains aux Pays-Bas et en Belgique sont imminentes.

Inscrivez vos chevaux pour les inspections de poulains. Il est également possible de proposer des juments sans poulains pour l'enregistrement au stud-book. Profitez de l'occasion pour enregistrer vos chevaux lors d'un événement officiel. Vous recevrez une description linéaire de vos chevaux, vous permettant d'utiliser le programme d'appariement Oldenbourg à l'avenir. Les juments qui ont leur premier poulain peuvent également recevoir une prime. Les poulains ont une chance d'obtenir un titre de prime ou d'être honorés comme poulains élites s'ils sont de qualité exceptionnelle. Lors des inspections de poulains, ceux-ci peuvent être sélectionnés pour l'Inspection Élite des Poulains en automne, le 5 octobre à Vechta.

Les dates officielles suivantes sont proposées:
10 juillet: Johann & Ann Verrezen-Rutten, Goorstraat 61, 2470 Retie
10 juillet: QC Stables, Beeldstraat 15, 9100 Sint-Niklaas (BEL)
11 juillet: Reesink Horses, Molenweg 12, 7151 HA Eibergen
11 juillet: Angelique Swinkels-Schenkelaars, T Hof 2, 5737 PA Lieshout

Vous pouvez inscrire vos poulains en ligne pour l'inspection via le compte OL/OS.

Lors des inspections de poulains aux Pays-Bas, un vétérinaire sera présent pour pucer les poulains.

Pour l'enregistrement au stud-book des juments sans poulains, veuillez envoyer le numéro de vie et la généalogie.

Vous habitez en Belgique ? Votre poulain doit être pucé et dessiné par un vétérinaire BCP. Cela n'a pas besoin d'être fait avant l'inspection des poulains et fonctionne comme suit:

Le Stud-book Oldenbourg fournit à BCP un fichier avec le numéro de vie, le sexe, la date de naissance et les données de pedigree du poulain (à partir de la déclaration de naissance normale), plus :

  1. Numéro d'établissement (code pour l'emplacement),
  2. Numéro d'identification BCP. Informations sur où le trouver, voir annexe 6,
  3. Numéro de l'identificateur. C'est le code de l'identificateur (vétérinaire affilié à BCP) qui devra venir chez vous pour enregistrer les poulains.

Nous avons besoin de ces informations de chaque éleveur belge.

À St. Niklaas, une équipe de tournage sera également présente pour filmer les poulains, afin qu'il soit possible de commander des vidéos des poulains.

Pour toute question ou inscription, veuillez contacter:

Inge Workel, téléphone +49(0)4441 9355-61, workel.inge@oldenburger-pferde.com
Amelie Hemsteg, téléphone +49(0)4441 9355-48, hemsteg.amelie@oldenburger-pferde.com

Top
Diese Seite verwendet Cookies. In unserer Datenschutzerklärung können Sie hierzu weitere Informationen erhalten. Indem Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie - jederzeit für die Zukunft widerruflich - dieser Datenverarbeitung durch den Seitenbetreiber und Dritte zu.
Ok Datenschutz